3034200 SL-100.AL.70 HST 70 W E27 230V  AC 8.40
3035200 SL-100.AL.100 HST 100 W E40 230V  AC 8.90
3036200 SL-100.AL.150 HST 150 W E40 230V  AC 9.70
3037200 SL-100. Al. 250 HST 250 W + HIT 250 W E40 + E40 230V  AC 10.10
3587200 SL-100.AL.RM 250/150 HST 250 W E40 230V  AC 10.30
3588200 SL-100.AL.RM 150/100 HST 150 W E40 230V  AC 9.90
3589200 SL-100.AL.RM 100/70 HST 100 W E40 230V  AC 9.10